Ochrana údajov

Spracovanie a nakladanie s osobnými .dajmi prebieha v s.lade so všeobecne z.v.znými pr.vnymi predpismi, najm. v zmysle z.kona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných .dajov v platnom znen.,pr.padne z.kona, ktorý vyššie uvedený z.kon o ochrane osobných .dajov nahrad..

Z.kazn.k pri uzatv.ran. zmluvy so spoločnosťou DTP Media s.r.o. vyslovuje svoj s.hlas so z.skavan.m/ poskytovan.m, použit.m a sprac.van.m svojich osobných .dajov. Spoločnosť DTP Media s.r.o. sa zav.zuje použiť osobn. .daje z.kazn.ka v s.lade so z.konom uvedeným v odseku 1 tohto čl.nku, výlučne za .čelom zmluvn.ho poskytnutia služieb. Spoločnosť DTP Media s.r.o. nespr.stupn. osobn. .daje z.kazn.ka tret.m osob.m na reklamn. alebo marketingov. .čely, ani na iný .čel ako je splnenie jej zmluvnej povinnosti. Pracovn.ci spoločnosti DTP Media s.r.o. s. viazan. mlčanlivosťou o osobných .dajoch z.kazn.ka. Spr.stupnenie týchto d.t tret.m osob.m je realizovan., len ak je to nevyhnutn. na splnenie zmluvnej povinnosti. Pre takýto pr.pad udeľuje z.kazn.k spoločnosti DTP Media s.r.o. svoj výslovný s.hlas so spr.stupnen.m svojich osobných .dajov v nevyhnutnom rozsahu. V pr.pade, ak mus. spoločnosť DTP Media s.r.o. tieto osobn. .daje spr.stupniť tretej osobe, urob. taklen za predpokladu, že je tretia osoba voči nej zmluvne zaviazan. na zabezpečenie ochrany osobných .dajov.

Vykonan.m a vy.čtovan.m v zmluve dojednaných služieb m.že spoločnosť DTP Media s.r.o. poveriť tretiu stranu (napr. matersk. spoločnosť) a na tento .čel jej m.že spr.stupniť k tomu nevyhnutn. .daje z.kazn.ka. Pre takýto pr.pad udeľuje z.kazn.k spoločnosti DTP Media s.r.o. svoj výslovný s.hlas so spr.stupnen.m svojich osobných .dajov v nevyhnutnom rozsahu.

Spoločnosť DTP Media s.r.o. použ.va po prihl.sen. z.kazn.ka (prostredn.ctvom e-mailovej adresy a hesla) tzv. „Cookies“. Cookies s. inform.cie, ktor. sa automaticky ukladaj. na poč.tači už.vateľa a s. použ.van. mili.nmi webových str.nok. Cookies spoločnosti DTP Media s.r.o. neobsahuj. Žiadne osobn. inform.cie o už.vateľoch, ale iba ukazovateľ, ktorý mimo ich plnen. nem. žiadny význam. S pomocou Cookies m.že spoločnosť DTP Media s.r.o. analyzovať, ako z.kazn.k využ.va jej webov. str.nku. Spoločnosť DTP Media s.r.o. m.že potom obsah webovej str.nky upraviť podľa potrieb z.kazn.kov. Prostredn.ctvom bezpečnostných nastaven. prehliadača si m.že použ.vateľ funkciu Cookies deaktivovať, čo však m.že sp.sobiť obmedzenie funkčnosti.

Tlačiť