Ochrana údajov

Spracúvanie a nakladanie s osobnými údajmi prebieha v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, prípadne zákona, ktorý vyššie uvedený zákon o ochrane osobných údajov nahradí.

Zákazník pri uzatváraní zmluvy so spoločnosťou DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. vyslovuje svoj súhlas so získavaním/poskytovaním, použitím a spracúvaním svojich osobných údajov. Spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. sa zaväzuje použiť osobné údaje zákazníka v súlade so zákonom uvedeným v odseku 1 tohto článku, výlučne za účelom zmluvného poskytnutia služieb. Spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. nesprístupní osobné údaje zákazníka tretím osobám na reklamné alebo marketingové účely, ani na iný účel ako je splnenie jej zmluvnej povinnosti. Pracovníci spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. sú viazaní mlčanlivosťou o osobných údajoch zákazníka. Sprístupnenie týchto dát tretím osobám je realizované, len ak je to nevyhnutné na splnenie zmluvnej povinnosti. Pre takýto prípad udeľuje zákazník spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. svoj výslovný súhlas so sprístupnením svojich osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu. V prípade, ak musí spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. tieto osobné údaje sprístupniť tretej osobe, urobí tak len za predpokladu, že je tretia osoba voči nej zmluvne zaviazaná na zabezpečenie ochrany osobných údajov.

Vykonaním a vyúčtovaním v zmluve dojednaných služieb môže spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. poveriť tretiu stranu (napr. materskú spoločnosť, účtovnícku firmu) a na tento účel jej môže sprístupniť k tomu nevyhnutné údaje zákazníka. Pre takýto prípad udeľuje zákazník spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. svoj výslovný súhlas so sprístupnením svojich osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu.

Spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. používa po prihlásení zákazníka (prostredníctvom e-mailovej adresy a hesla) tzv. „Cookies“. Cookies sú informácie, ktoré sa automaticky ukladajú na počítači užívateľa a sú používané miliónmi webových stránok. Cookies spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. neobsahujú žiadne osobné informácie o užívateľoch, ale iba ukazovateľ, ktorý mimo ich plnení nemá žiadny význam. S pomocou Cookies môže spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. analyzovať, ako zákazník využíva jej webovú stránku. Spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o.môže potom obsah webovej stránky upraviť podľa potrieb zákazníkov. Prostredníctvom bezpečnostných nastavení prehliadača si môže používateľ funkciu Cookies deaktivovať, čo však môže spôsobiť obmedzenie funkčnosti.

Tlačiť