Ochrana údajov

Spracúvanie a nakladanie s osobnými údajmi prebieha v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, prípadne zákona, ktorý vyššie uvedený zákon o ochrane osobných údajov nahradí.

Zákazník pri uzatváraní zmluvy so spoločnosťou DTP media s.r.o. vyslovuje svoj súhlas so získavaním/poskytovaním, použitím a spracúvaním svojich osobných údajov. Spoločnosť DTP media s.r.o. sa zaväzuje použiť osobné údaje zákazníka v súlade so zákonom uvedeným v odseku 1 tohto článku, výlučne za účelom zmluvného poskytnutia služieb. Spoločnosť DTP media s.r.o. nesprístupní osobné údaje zákazníka tretím osobám na reklamné alebo marketingové účely, ani na iný účel ako je splnenie jej zmluvnej povinnosti. Pracovníci spoločnosti DTP media s.r.o. sú viazaní mlčanlivosťou o osobných údajoch zákazníka. Sprístupnenie týchto dát tretím osobám je realizované, len ak je to nevyhnutné na splnenie zmluvnej povinnosti. Pre takýto prípad udeľuje zákazník spoločnosti DTP media s.r.o. svoj výslovný súhlas so sprístupnením svojich osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu. V prípade, ak musí spoločnosť DTP media s.r.o. tieto osobné údaje sprístupniť tretej osobe, urobí tak len za predpokladu, že je tretia osoba voči nej zmluvne zaviazaná na zabezpečenie ochrany osobných údajov.

Vykonaním a vyúčtovaním v zmluve dojednaných služieb môže spoločnosť DTP media s.r.o. poveriť tretiu stranu (napr. materskú spoločnosť, účtovnícku firmu) a na tento účel jej môže sprístupniť k tomu nevyhnutné údaje zákazníka. Pre takýto prípad udeľuje zákazník spoločnosti DTP media s.r.o. svoj výslovný súhlas so sprístupnením svojich osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu.

Spoločnosť DTP media s.r.o. používa po prihlásení zákazníka (prostredníctvom e-mailovej adresy a hesla) tzv. „Cookies“. Cookies sú informácie, ktoré sa automaticky ukladajú na počítači užívateľa a sú používané miliónmi webových stránok. Cookies spoločnosti DTP media s.r.o. neobsahujú žiadne osobné informácie o užívateľoch, ale iba ukazovateľ, ktorý mimo ich plnení nemá žiadny význam. S pomocou Cookies môže spoločnosť DTP media s.r.o. analyzovať, ako zákazník využíva jej webovú stránku. Spoločnosť DTP media s.r.o. môže potom obsah webovej stránky upraviť podľa potrieb zákazníkov. Prostredníctvom bezpečnostných nastavení prehliadača si môže používateľ funkciu Cookies deaktivovať, čo však môže spôsobiť obmedzenie funkčnosti.

Tlačiť