VOP

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) a informácie pre zákazníka Spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o.

 

A. Informácie pre zákazníka

I. Informácie o dodávateľovi

DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o.
sídlo:Hviezdoslavovo námestie 16, 811 02 Bratislava


IČO:  43856829
DIČ: SK2022500645
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislav I., oddiel Sro, vložka číslo:49267/B

Kontaktné údaje:

Telefón:   00421 907 724 067
E-mail:    info@dtp-media.com
Internet:  internetovatlaciaren.sk


II. Poučenie o odstúpení od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy pre spotrebiteľov

Spotrebiteľ má v lehote štrnástich dní právo odstúpiť od tejto zmluvy aj bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní odo dňa, kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, ktorá nie je prepravcom, prevzal/a všetky časti objednaného tovaru do svojej držby. Od tejto zmluvy môže spotrebiteľ odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

V prípade zmluvy týkajúcej sa viacerých tovarov, ktoré si spotrebiteľ objednal v rámci jednej objednávky, a ktoré budú dodané samostatne, je lehota na odstúpenie od zmluvy štrnásť dní odo dňa, kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, ktorá nie je prepravcom, prevzal/a do svojej držby posledný tovar alebo posledný diel (kus) tovaru, pozostávajúceho z viacerých dielov (kusov).

Na uplatnenie svojho práva na odstúpenie od zmluvy je nevyhnutné, aby spotrebiteľ informoval spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. na adrese:

DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 16
811 02 Bratislava

Telefónne číslo: +421 907 724 067

E-mail: info@internetovatlaciaren.sk

prostredníctvom akéhokoľvek jednoznačne formulovaného vyhlásenia (napr. list zaslaný poštou alebo elektronickou poštou) vyjadrujúceho jeho vôľu odstúpiť od tejto zmluvy. Na oznámenie odstúpenia od zmluvy môže spotrebiteľ použiť aj priložený formulár pre odstúpenie od zmluvy. Na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy postačuje, aby spotrebiteľ oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslal na poštovú prepravu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, t.j. najneskôr v posledný deň danej lehoty.

Následky odstúpenia od zmluvy

V prípade, ak spotrebiteľ odstúpi od tejto zmluvy, je spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. povinná vrátiť mu všetky platby, ktoré od neho prijala, vrátane nákladov na dopravu, poštovné a dodanie (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vznikli z toho dôvodu, že si spotrebiteľ zvolil iný spôsob dodania než spoločnosťou DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. ponúkané najlacnejšie štandardné dodanie) a to bezodkladne a najneskôr do štrnástich dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Na vrátenie platby použije spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. rovnaký platobný prostriedok, aký spotrebiteľ použil pri pôvodnej transakcii - to neplatí, ak bude so spotrebiteľom výslovne dohodnuté niečo iné. V žiadnom prípade nebudú spotrebiteľovi z dôvodu tejto spätnej platby účtované žiadne ďalšie poplatky. Spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. nie je povinná spotrebiteľovi vrátiť platbu pred tým, ako jej spotrebiteľ naspäť doručí tovar alebo kým spätné zaslanie tovaru nepreukáže.

Tovar je spotrebiteľ povinný spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. zaslať späť alebo odovzdať bezodkladne a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, kedy jej oznámil odstúpenie od zmluvy. Táto lehota je splnená, ak spotrebiteľ tovar odovzdá na poštovú prepravu najneskôr posledný deň uvedenej lehoty. Bezprostredné náklady na vrátenie tovaru hradí spotrebiteľ.

Znehodnotenie tovaru musí spotrebiteľ uhradiť iba vtedy, ak bolo spôsobené jeho manipuláciou, ktorá nebola potrebná na preverenie vhodnosti, vlastností a spôsobu funkcie tovaru.

Vylúčenie práva na odstúpenie

Podľa § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) sa právo na odstúpenie nevzťahuje na zmluvy, ktorých predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Ak je zákazník podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, teda využíva služby spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. pri výkone samostatne zárobkovej alebo živnostenskej činnosti, právo na odstúpenie od zmluvy mu neprináleží.


III. Informácie k technickému priebehu uzatvorenia zmluvy

Zmluva medzi zákazníkom a spoločnosťou DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. vzniká tak, že si zákazník na portáli internetovatlaciaren.sk vyberie alebo vytvorí tlačové výrobky podľa zákazníckej špecifikácie, resp. si vyberie potlačené veci a potreby pre tlač a zadá údaje potrebné pre objednávku. Popis produktu si zákazník môže zobraziť a vytlačiť stlačením príslušnej ikony. Ceny sú uvedené vždy individuálne pre zvolený produkt. Nezáväznú ponuku si zákazník môže vytlačiť tak, že klikne na príslušnú ikonu. Na objednávacej stránke, ktorá sa následne zobrazí, môže zákazník ešte raz dôkladne skontrolovať tam uvedené znaky a údaje a následne odoslať záväznú objednávku po dôkladnom skontrolovaní všetkých údajov tak, že klikne na tlačidlo "Kúpiť".

Až do okamihu, kedy zákazník klikne na tlačidlo "Kúpiť" má kedykoľvek možnosť proces zadávania objednávky ukončiť tak, že okno zavrie. Predtým, ako zákazník klikne na tlačidlo "Kúpiť" je potrebné potvrdiť tieto Všeobecné obchodné podmienky a informácie pre zákazníka spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. a to kliknutím na príslušné potvrdzujúce políčko. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (VOP) a informácie pre zákazníka spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. si zákazník môže pred kliknutím na tlačidlo "Kúpiť" uložiť.

Podrobnosti týkajúce sa platby a dodania môže zákazník určiť pred kliknutím na tlačidlo "Kúpiť". Ak sa zákazník rozhodne pre súhlas s inkasom alebo súhlas s inkasom SEPA, musí spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. udeliť súhlas s inkasom splatnej sumy z jeho účtu. Tento súhlas spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. môže zákazník udeliť tak, že si vytlačí stránku Súhlas s inkasom / súhlas s inkasom SEPA a túto vyplnenú a podpísanú v origináli zašle spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. alebo tak, že súhlas udelí priamo počas procesu objednávania na miestach určených na tento účel. Tovar bude odoslaný až potom, keď bude tento súhlas spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. udelený. O výške a čase inkasa dostane zákazník informáciu vopred najneskôr jeden deň pred termínom splatnosti.

K záväznému uzatvoreniu zmluvy dochádza okamihom, kedy spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. prijme objednávku a zákazníkovi prostredníctvom elektronickej pošty odošle potvrdenie objednávky.

Informácie o zmluve

Jazykom zmluvy je výhradne slovenský jazyk.

Spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. dodáva plnenia výhradne v rámci Slovenskej republiky. Podrobnosti týkajúce sa zmluvných povinností a záruky sú upravené vo Všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o.

Uloženie údajov

Tieto Všeobecné obchodné podmienky a informácie pre zákazníka spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. si môže zákazník trvalo uložiť a kedykoľvek si prezerať v režime offline. Na otvorenie súboru je potrebný program, ktorý dokáže zobraziť textové súbory.

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecne – Platnosť podmienok

(1) Spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o., so sídlomHviezdoslavovo námestie 16, 811 02 Bratislava – sa špecializuje na výrobu tlačových výrobkov podľa špecifikácie zákazníka a tlačoviny (ako napríklad letáky, pohľadnice, plagáty, vizitky a pod.) a tiež ponúka na predaj prostredníctvom svojej internetovej stránky potreby určené pre tlač, predovšetkým pre tlačiarenský priemysel a kopírovacie centrá (najmä papier, farby a laky).

(2) Zmluvy so zákazníkmi sa uzatvárajú výlučne spolu s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP) a informáciami pre zákazníka spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. (ďalej aj „VOP“). VOP platia pre všetky zmluvy o dodaní tovaru medzi spoločnosťou DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. a jej zákazníkmi, ktoré boli uzavreté prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. a platia aj pre všetky budúce obchodné vzťahy, a to aj v prípade, keď neboli opätovne a výslovne dohodnuté.

(3) Na protichodné alebo od týchto VOP odlišujúce sa podmienky zákazníka sa neprihliada, okrem prípadu, že boli spoločnosťou DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. výslovne uznané pred uzavretím zmluvy. V tomto prípade však tieto osobitné podmienky platia len pre konkrétnu zmluvu, pre ktorú boli dojednané.

Základné pojmy

V zmysle týchto VOP sa pod nasledovnými pojmami rozumie:

(1) „Zákazník“ je osoba, ktorá využíva služby spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o.;

(2) „Služba“ sú všetky druhy výkonov, vrátane činností týkajúcich sa výroby a dodania tovaru;

(3) „internetovatlaciaren.sk“ sú všetky internetové stránky, prostredníctvom ktorých spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. ponúka svoje služby, najmä tie internetové stránky, ktoré sú prístupné prostredníctvom internetovatlaciaren.sk;

(4) „Tlačové výrobky podľa špecifikácie zákazníka“ sú také tlačiarenské výrobky, pri ktorých objednávateľ sám pomocou návrhových možností ponúkaných na internetovom portáli internetovatlaciaren.sk určí ich obsah a vzhľad, napr. vizitky, letáky, korešpondenčné lístky a plagáty, vrátane textilných a fotografických produktov;

(5) „Tlačoviny“ sú také tlačoviny, pri ktorých si objednávateľ objedná niektorý z ponúkaných vzorov, vrátane textilných a fotografických produktov;

(6) „Potreby pre tlač“ sú také tovary a predmety, ktoré môžu byť potrebné pre tlač, ako napríklad papier, farby a laky;

(7) „Spotrebiteľ“ podľa § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení je každá fyzická osoba, ktorá právny úkon nevykonáva za účelom súvisiacim s jeho podnikateľskou alebo samostatnou zárobkovou činnosťou;

(8) „Podnikateľ“ podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) je osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia alebo iného oprávnenia podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu;

(9) „Dodávateľ“ podľa § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;

(10) „Plnenie“ zahŕňa všetky druhy plnenia, osobitne poskytovanie služieb, dodávka prác, ako aj dodávky tovarov a dodanie diela;

(11) „Registrácia“ je prvé prihlásenie a časovo neobmedzené využívanie internetového portálu internetovatlaciaren.sk prostredníctvom zriadenia účtu;

(12) „Prihlásenie ako hosť“ je prihlásenie na využívanie portálu internetovatlaciaren.sk, ktoré je časovo obmedzené na jednu objednávku , pri ktorom nedochádza k zriadeniu účtu;

(13) „Heslo“ je kombinácia číslic a/alebo písmen, ktoré po vykonanej registrácií umožňuje v kombinácií s e-mailovou adresou prihlásenie zákazníka a objednávanie plnení prostredníctvom internetového portálu internetovatlaciaren.sk;

(14) „Účet“ je používateľské konto zákazníka, ku ktorému zákazník získa prístup po zadaní svojej e-mailovej adresy a hesla;

(15) „Screenproof“ alebo „elektronická vzorka“ je predbežný digitálny tlačový náhľad súboru spracovaného pre tlač, je teda simuláciou výsledného tlačového výrobku s približne zodpovedajúcimi farbami;

(16) „Paperproof“ alebo „papierová vzorka“ je digitálny výtlačok súboru pripraveného na tlač, vyhotovený podľa kvalitatívnych štandardov v zmysle DIN ISO 12647;

(17) „CMYK-Modus“ je 4 – farebná ISO-škála označujúca farebný štandard;

(18) „Pracovné dni“, sú pondelok až piatok, okrem štátnych sviatkov a dní pracovného voľna v Slovenskej republike;

(19) „Zvyčajná prevádzková doba“ je od pondelka do piatka nepretržite od 9:00 do 17:00.


III. Registrácia a prihlásenie ako hosť

(1) Využitie plnení spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. a možnosť objednávať služby predpokladá registráciu alebo prihlásenie sa ako hosť na internetovej stránke internetovatlaciaren.sk. Registrácia sa vykoná zadaním požadovaných údajov do on-line formuláru určeného na tento účel. Registrácia je ukončená kliknutím na tlačidlo „Dokončiť registráciu“. Dokončením registrácie si zákazník vytvorí trvalý účet. Pomocou prihlásenia ako hosť si môže zákazník objednať plnenia od spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. bez toho, aby sa natrvalo registroval. Pre prihlásenie ako hosť zadá zákazník e-mailovú adresu, ktorá je platná po celú dobu jeho objednávky. Pri následných prihláseniach (prihlásenie ako hosť) je potrebné zadať údaje zákazníka nanovo.

(2) Spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. je aj napriek splneniu predpokladov potrebných pre registráciu, oprávnená odmietnuť registráciu alebo prihlásenie ako hosť, a to aj bez udania dôvodu.

Komunikácia so zákazníkom

(1) Komunikácia medzi spoločnosťou DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. a zákazníkom prebieha zásadne prostredníctvom elektronickej pošty. Zákazník je povinný zabezpečiť, aby mu boli emaily doručované riadne, a to najmä poskytnutím aktuálnej a funkčnej e-mailovej adresy. Zákazník je osobitne povinný najneskôr pri zadávaní objednávky uviesť svoju platnú emailovú adresu za účelom uskutočnenia obchodného vzťahu a sledovať prichádzajúce emaily na tejto e-mailovej adrese. Zákazník je povinný každú zmenu e-mailovej adresy bezodkladne oznámiť spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. Zákazník nesmie vo svojom e-mailovom programe resp. v schránke elektronickej pošty vykonať žiadne nastavenia, ktoré by zabránili príjmu správ elektronickej pošty alebo by viedli k tomu, že by nebol o prichádzajúcich e-mailoch upovedomený, napr. z dôvodu automatického ukladania e-mailov do priečinka nevyžiadanej pošty (spam). Za príjem správ elektronickej pošty do príslušnej schránky na určenú e-mailovú adresu zodpovedá zákazník.

(2) Spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. nie je povinná upozorniť zákazníka na chybnú emailovú adresu, ani na skutočnosť, že e-mailová adresa funguje nesprávne alebo nefunguje vôbec.

(3) Komunikácia v textovej forme, písomne, ústne alebo telefonicky je napriek uvedenému možná.

Ochrana osobných údajov

(1) Spracovanie a nakladanie s osobnými údajmi prebieha v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, prípadne zákona, ktorý vyššie uvedený zákon o ochrane osobných údajov nahradí.

(2) Zákazník pri uzatváraní zmluvy so spoločnosťou DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. vyslovuje svoj súhlas so získavaním/ poskytovaním, použitím a spracúvaním svojich osobných údajov. Spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. sa zaväzuje použiť osobné údaje zákazníka v súlade so zákonom uvedeným v odseku 1 tohto článku, výlučne za účelom zmluvného poskytnutia služieb. Spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. nesprístupní osobné údaje zákazníka tretím osobám na reklamné alebo marketingové účely, ani na iný účel ako je splnenie jej zmluvnej povinnosti. Pracovníci spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. sú viazaní mlčanlivosťou o osobných údajoch zákazníka. Sprístupnenie týchto dát tretím osobám je realizované, len ak je to nevyhnutné na splnenie zmluvnej povinnosti. Pre takýto prípad udeľuje zákazník spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. svoj výslovný súhlas so sprístupnením svojich osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu. V prípade, ak musí spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. tieto osobné údaje sprístupniť tretej osobe, urobí tak len za predpokladu, že je tretia osoba voči nej zmluvne zaviazaná na zabezpečenie ochrany osobných údajov.

(3) Vykonaním a vyúčtovaním v zmluve dojednaných služieb môže spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o.poveriť tretiu stranu (napr. materskú spoločnosť) a na tento účel jej môže sprístupniť k tomu nevyhnutné údaje zákazníka. Pre takýto prípad udeľuje zákazník spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. svoj výslovný súhlas so sprístupnením svojich osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu.

(4) Spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. používa po prihlásení zákazníka (prostredníctvom e-mailovej adresy a hesla) tzv. „Cookies“. Cookies sú informácie, ktoré sa automaticky ukladajú na počítači užívateľa a sú používané miliónmi webových stránok. Cookies spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. neobsahujú žiadne osobné informácie o užívateľoch, ale iba ukazovateľ, ktorý mimo ich plnení nemá žiadny význam. S pomocou Cookies môže spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. analyzovať, ako zákazník využíva jej webovú stránku. Spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. môže potom obsah webovej stránky upraviť podľa potrieb zákazníkov. Prostredníctvom bezpečnostných nastavení prehliadača si môže používateľ funkciu Cookies deaktivovať, čo však môže spôsobiť obmedzenie funkčnosti.

Návrh a uzavretie zmluvy

(1) Pri objednávke si zákazník najskôr zvolí individuálny produkt, určí pri tlačových výrobkoch podľa špecifikácie zákazníka pomocou návrhových možností ponúkaných na internetovom portáli internetovatlaciaren.sk vzhľad a obsah tlačového výrobku, následne vyplní online formulár, na záverečnej prehľadovej strane skontroluje správnosť svojich údajov a proces objednávania dokončí potvrdením tlačidla „Dokončiť objednávku“.

(2) Dokončením objednávky dáva zákazník záväznú ponuku. V prípade, že objednávka bola úspešne odoslaná, dostane zákazník e-mail, v ktorom mu spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. potvrdí príjem e-mailu s objednávkou a oznámi nevyhnutné informácie o objednávke, ako aj informácie o produkte. Tento potvrdzujúci e-mail ešte nepredstavuje prijatie ponuky zákazníka. Zákazník je svojou ponukou viazaný do uplynutia druhého pracovného dňa nasledujúceho po pracovnom dni zadania ponuky. K uzavretiu zmluvy a tým aj k zmluvnému záväzku na jednotlivé plnenia dôjde až v okamihu, keď spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. prijme ponuku prostredníctvom výslovného potvrdenia objednávky elektronickou poštou. Zmluva so zákazníkom vzniká aj vtedy, keď zákazník uvedie chybnú adresu dodania.

(3) Pokiaľ zákazník koná prostredníctvom tretej splnomocnenej osoby, zmluva s treťou osobu vznikne len vtedy, keď bola spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. predložená plná moc a spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. uzavretie zmluvy s treťou osobou výslovne potvrdila.

(4) Zákazníkom chybne uvedená adresa nemá žiadny vplyv na vznik, platnosť a účinnosť zmluvy.

(5) Zákazník môže objednávku kedykoľvek zrušiť prostredníctvom zatvorenia internetového prehliadača. Prehľad zadaných údajov umožňuje zákazníkovi ešte pred odoslaním objednávky skontrolovať všetky údaje a prípadné chyby opraviť kliknutím na tlačidlo „zmeniť objednávku“. V celom procese objednávania je zákazníkovi k dispozícií verzia v slovenskom jazyku. Spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. objednávku produktu uloží, zákazníkovi zašle potvrdzujúci e-mail a zákazník si môže v prípade straty podkladov písomne vyžiadať ich kópiu za úhradu takto spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. vzniknutých nákladov. Ustanovenie v časti B čl. X ods. 3 nie je týmto dotknuté.

(6) Spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. si vyhradzuje právo objednávku odmietnuť a už uzavreté zmluvy predčasne a s okamžitou platnosťou vypovedať, pokiaľ údaje poskytnuté pre tlač majú pornografický, pravicovo alebo ľavicovo extrémistický, rasistický alebo diskriminačný obsah, ich obsah je namierený proti základným ľudským právam a slobodám alebo je v rozpore so všeobecne platnými a záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ďalšie práva a nároky spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. tým zostávajú nedotknuté.

(7) Zákazník je povinný odosielané údaje pred ich odoslaním spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. starostlivo skontrolovať, či zodpovedajú vyššie uvedeným požiadavkám. Pokiaľ budú voči spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. zo strany iných zákazníkov, iných tretích osôb alebo štátnych inštitúcií uplatnené nároky z dôvodu porušenia ich práv spôsobeného protiprávnym charakterom tlačových materiálov, ktoré boli dodané zákazníkom a/alebo ktoré boli vytvorené spoločnosťou DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. na základe informácií od zákazníka, zákazník sa zaväzuje spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. ochrániť pred všetkými nárokmi z dôvodu porušenia práv tretích osôb (bez ohľadu na ich právny dôvod a bez ohľadu na to, na čo budú zamerané) a znášať tie primerané náklady, ktoré spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. vzniknú z dôvodu uplatnenia nárokov z titulu protiprávneho stavu a/alebo v súvislosti s odstránením takéhoto protiprávneho stavu. To platí osobitne pri porušení autorských práv, práv ochrannej značky alebo práv hospodárskej súťaže alebo iných označení / práv duševného vlastníctva tretích osôb a osobitne zahŕňa primerané náklady na právnu ochranu (náklady na právne zastúpenie a súdne náklady v zákonnej výške) spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. Toto oslobodenie od nárokov je účinné - ako zmluva v prospech tretích osôb - aj vo vzťahu k subjektom, ktoré spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o.. poverí niektorými plneniami v rámci plnenia zmluvy. Ďalšie práva a nároky spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. na náhradu škody tým zostávajú nedotknuté. Vyššie uvedené povinnosti zákazníka neplatia, pokiaľ zákazník za príslušné porušenie práv nezodpovedá.


VII. Právo na odstúpenie od zmluvy

(1) Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy za podmienok uvedených v zákone è. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a v časti A týchto VOP – informácie pre zákazníka.

(2) Ak je zákazník podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, teda využíva služby spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. pri výkone samostatne zárobkovej alebo živnostenskej činnosti, právo na odstúpenie od zmluvy mu neprináleží.


VIII. Služby a plnenia spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o.

(1) Obsah služieb a plnení poskytovaných spoločnosťou DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. vyplýva z údajov uvedených na internetovej stránke spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o., a osobitne z prehľadu uvedeného na stránke pred dokončením objednávky, ako aj z potvrdenia objednávky a z prípadne dojednaných zmien a doplnení uzavretej zmluvy.

(2) Pri farbách a lakoch, ako aj pri papieroch môže dôjsť k drobným odchýlkam vo farebnosti a materiáloch. To platí aj pre odchýlky vo farebnosti a materiáloch v porovnaní so skoršími objednávkami. Takéto odchýlky, ktoré nevedú k odchýlke od popisu výrobku a ktoré sú v rámci dohodnutých kvalitatívnych štandardov, toleranciách a farebných odchýlkach, môžu okrem iného vzniknúť z dôvodu zmeny dodávateľa, zmeny materiálov alebo zmeny výrobných postupov a nemôžu byť reklamované z dôvodu odchýlky v porovnaní so skoršími objednávkami zákazníka.

(3) Zabezpečenie tlačových údajov potrebných na splnenie objednávky nepatrí k povinnostiam, ktoré je spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. povinná poskytnúť. Ak v konkrétnom prípade nebude dohodnuté inak, ide o povinnú súčinnosť zo strany zákazníka.

(4) Pri potrebách pre tlač je pri každom produkte uvedený podrobný popis vlastností produktu a vhodnosti produktu, ako aj pokyny pre spracovanie a prípadné bezpečnostné pokyny. Obsah príslušného popisu produktu tvorí v prípade kúpy produktu súčasť zmluvy.

(5) Zmena objednávky je možná len spôsobom uzavretia dodatkov o zmene či doplnení zmluvy. Každá žiadosť zákazníka na zmenu objednávky bude považovaná za ponuku určenú spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. na uzavretie novej zmluvy. Spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. nie je povinná ponuku na uzavretie novej zmluvy od zákazníka prijať. Zmena objednávky sa považuje za prijatú až keď spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. prijme objednávku a zákazníkovi prostredníctvom elektronickej pošty odošle potvrdenie objednávky.

Opis produktov, trvanlivosť, povolené odchýlky

(1) Ku každému produktu existuje detailný opis jeho vlastností a jeho povahy, vrátane pokynu na spracovanie, ako aj bezpečnostné upozornenie. Platný popis každého produktu tvorí v prípade jeho kúpy súčasť obsahu zmluvy. Popisy produktov je možné zistiť na internetovej stránke spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. internetovatlaciaren.sk a to jednak priamo v popise ponúkaných produktov, ako aj z online nákupného košíka.

(2) Farby a laky majú v zásade obmedzenú trvanlivosť. Sú uspôsobené tak, aby boli vyhovujúce pre väčšinu bežných tlačiarenských prác. V prípade, ak ich zákazník chce použiť pre špeciálne práce, nie bežné materiály určené na potlač alebo pre neobvyklé zaťaženie, dôrazne odporúčame, aby sa zákazník najskôr predchádzajúcimi pokusmi (najlepšie prostredníctvom malého predbežného tlačového nákladu alebo formou malého množstva na skrytých plochách) presvedčil o tom, či sú na tento účel vhodné a vyhovujúce jeho potrebám. Ďalšie charakteristiky a špecifikácie produktov vyplývajú z ich príslušných popisov.

(3) Popisy produktov obsahujú aj údaje k obvyklým dohodnutým odchýlkam. Odchýlky sa týkajú pri papieri najmä jeho množstva, hmotnosti, objemu a orezu. Ohľadom možných farebných odchýlok platia merné podmienky a merné hodnoty uvedené v platnom popise jednotlivých produktov.

(4) Popisy produktov sú zákazníkom k dispozícií na internetovej stránke spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. aj v ľahko vytlačiteľnej PDF forme. Niektoré popisy produktov možno stiahnuť online a vytlačiť.

Údaje pre tlač, povinnosť overenia správnosti poskytnutých údajov pre tlač, konvertovanie

(1) Spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. realizuje objednávky tlače výlučne na základe údajov pre tlač poskytnutých zákazníkom. Tieto údaje je potrebné zaslať výhradne vo formátoch a so špecifikáciami, ktoré sú uvedené v informáciách pre zákazníka. V prípade odlišných dátových formátoch alebo iných špecifikácií nie je bezchybná tlač zaručená. Zákazník je pred odoslaním povinný dôkladne overiť, či údaje pre tlač, ktoré poskytuje spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o., sú v určenej forme stanovenej pre realizáciu objednávky. Spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. správnosť formy údajov pre tlač neoveruje. Nebezpečenstvo chybného výtlačku v dôsledku poskytnutia chybných údajov pre tlač znáša samotný zákazník.

(2) Dohodnuté sú nasledovné tolerancie pre zákazníka: pre orezanie 1 mm, pre ohyb 1 mm a pre vnútorný okraj 1mm.

(3) Zákazník je povinný zabezpečiť úschovu kópií údajov zadaných pre tlač, nakoľko spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. po dokončení tlačových výrobkov tieto údaje vymaže.

(4) Pokiaľ si zákazník výslovne praje a pokiaľ je to technicky možné, použijú sa aj iné formáty ako tie, ktoré sú uvedené v informáciách pre zákazníkov. Spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. nezodpovedá za chyby, ku ktorým dôjde preformátovaním údajov pre tlač do formátov, ktoré môže spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. spracovať. Zákazník vyhlasuje, že riziko za preformátovanie údajov pre tlač znáša sám. Pokiaľ údaje pre tlač nebudú poskytnuté v moduse CMYK, v tom prípade môže spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. údaje pre tlač preformátovať. Pri preformátovaní údajov z formátu RGB alebo ICC, prirodzene dochádza k odchýlkam vo farebnosti voči originálu. Zodpovednosť za farebné odlišnosti znáša výlučne zákazník. Zákazník vyhlasuje, že riziko spojené s preformátovaním nesie výhradne sám, ak budú údaje pre tlač poskytnuté v inom ako požadovanom moduse CMYK.

(5) Spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. je povinná vykonať kontrolu údajov pre tlač len v takom rozsahu, ktorý vyplýva z údajov spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. v rámci procesu zadávania objednávky (tzv. rýchla kontrola údajov). Pokiaľ spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. zistí chybnosť zaslaných údajov pre tlač, oznámi túto skutočnosť zákazníkovi. Zákazník je následne povinný chybné údaje v zmysle podmienok pre tlač opraviť a dodať bezchybné údaje alebo údaje nechať spracovať spoločnosťou DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. do stavu vhodného pre tlač alebo nechať chybné údaje vytlačiť.

(6) Ďalšiu kontrolu zaslaných údajov pre tlač spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. nevykonáva. Nebezpečenstvo prípadných iných chýb tlačových výrobkov v dôsledku chybných údajov v tomto zmysle znáša výhradne zákazník.

(7) Spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. je oprávnená, nie však povinná, vykonať kontrolu obsahu objednávky v zmysle porušenia zákazu v časti B čl. VI. odseku 6 týchto VOP.

Kontrola a korektúra údajov pre tlač

(1) Spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o.. ponúka zákazníkom vyhotovenie vzorky (tzv. proof) ako zvláštnu službu. Zákazník môže za osobitnú odplatu požadovať vyhotovenie papierovej vzorky (paperproof) a vzorky na obrazovke (screenproof). Vzhľad papierovej vzorky, ktorá sa vyrobí digitálnou tlačou, obsahuje z dôvodu odlišnej tlačovej techniky drobné odchýlky v porovnaní s tlačovým výrobkom vyrobeným v kvalite offsetovej tlače. Z dôvodu zobrazenia na obrazovke uvedené platí ešte vo väčšej miere pre elektronickú tlačovú vzorku. Napriek tomu sa spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. snaží o to, aby boli vzorky vyrobené tak, aby čo možno najviac zodpovedali originálu. Pri objednávke vzorky je zmluvne dohodnutá dodacia lehota záväzná iba vtedy, keď:

- bude elektronická vzorka (screenproof) schválená zákazníkom do troch hodín po prijatí mailu počas zvyčajnej prevádzkovej doby 10 – 18 hodín;

- bude papierová vzorka (paperproof) schválená zákazníkom do 12. hodiny pracovného dňa nasledujúceho po doručení papierovej vzorky. V prípade expresnej objednávky papierovej vzorky musí byť schválenie vykonané do 12. hodiny pracovného dňa, kedy bola papierová vzorka zákazníkovi doručená.

(2) S cieľom predísť oneskoreniam pri dodaní je zákazník povinný - v prípade, ak po dodaní vzoriek nemá žiadnu reklamáciu - tlač bezodkladne schváliť. Schválením zákazník potvrdzuje údaje pre tlač vo forme stelesnenej vo vzorke v súlade s dohodnutými kvalitatívnymi štandardmi, toleranciami a odchýlkami vo farebnosti. Ak dôjde k schváleniu neskôr, potom sa predlžuje dodacia lehota pre každý začatý pracovný deň neskoršieho schválenia o jeden pracovný deň.

(3) V prípade, ak zákazník vzorku odmietne, musí spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. zaslať prepracované údaje pre tlač (potrebná súčinnosť zákazníka). V takomto prípade začína dodacia lehota pôvodne zvolená zákazníkom nanovo plynúť až od okamihu doručenia prepracovaných údajov.

(4) Drobné odchýlky, ktoré nevedú k odchýlke od popisu výrobku a ktoré sú v rámci dohodnutých kvalitatívnych štandardov, tolerancií a farebných odchýlok, môžu okrem iného vzniknúť z dôvodu zmeny dodávateľa, zmeny materiálov alebo zmeny výrobných postupov a nemôžu byť reklamované z dôvodu odchýlky v porovnaní s papierovými vzorkami, elektronickými vzorkami alebo skoršími objednávkami zákazníka.


XII. Ceny a vyúčtovanie

(1) Súčasťou cien za poskytnutie služieb a plnení je balné, prepravné a poštovné za jednorazové zaslanie tovaru zákazníkovi a zákonná sadzba dane z pridanej hodnoty, pokiaľ z prehľadu stránky pred odoslaním objednávky, ako aj zo záväzného potvrdenia o prijatí objednávky, či vzájomne dohodnutých zmluvných zmien a dodatkov nevyplýva niečo iné. Uvedené ceny platia za predpokladu, že zákazníkom zadané údaje v objednávke ostanú po uzavretí zmluvy nezmenené. Náklady, ktoré vzniknú v dôsledku dodatočných, zákazníkom ohlásených a spoločnosťou DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. odsúhlasených zmien, budú vyúčtované osobitne. Náklady spojené s balením a prepravou (balné, prepravné a poštovné) sa viažu iba na jednu zásielku odoslanú na adresu doručenia uvedenú zákazníkom. Pri produktoch ponúkaných bezplatne hradí prepravné zákazník. Spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. dodáva plnenia len v rámci Slovenskej republiky.

(2) Ceny plnení poskytnutých spoločnosťou DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. vyplývajú z údajov uvedených na internetovom portáli spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. internetovatlaciaren.sk, a z prehľadu uvedeného na uvedenej webovej stránke pred dokončením objednávky, ako aj z potvrdenia objednávky a eventuálne z dohodnutých zmien a doplnení zmluvy, podporne aj z aktuálneho cenníka platného v čase objednávky.

(3) Ak si zákazník uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy, je povinný uhradiť bezprostredné náklady súvisiace s vrátením tovaru. Tovar, ktorý nemožno odoslať ako balík, si vyzdvihne spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. na náklady zákazníka.


XIII. Lehoty dodania/ plnenia a omeškanie

(1) Dodacie lehoty a termíny, ktoré môžu byť dohodnuté ako záväzné alebo nezáväzné, musia byť dohodnuté v písomnej forme. Čas poskytovania služieb je výlučne počas pracovných dní. Uvedené lehoty dodania platia len pre dodávky na území Slovenskej republiky. Lehota dodania začína plynúť po odoslaní potvrdenia objednávky v pracovný deň, v ktorý spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. dostala všetky údaje, príp. podklady potrebné pre výrobu veci do l2.00 hodiny (pri objednávkach s lehotou dodania do 24 hodín do 10:00 hodiny). Pokiaľ si zákazník ako formu platenia zvolil platbu vopred, objednávka sa realizuje až po prijatí platby, pokiaľ nebude dohodnuté niečo iné. V závislosti od toho sa presúva aj začiatok lehoty na dodanie tovaru. Lehota dodania je dodržaná, keď do jej uplynutia opustil tovar výrobňu alebo pri využití možnosti prepravy bolo oznámené, že tovar je pripravený na prepravu. Dodržanie lehoty dodania predpokladá včasné, úplné a riadne splnenie povinností zo strany zákazníka.

(2) Ak je zákazník podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, platia nasledovné pravidlá:

a) Ak je dohodnuté zaslanie tovaru, vzťahujú sa lehoty a termíny dodania na okamih odovzdania zásielky dopravcovi, prepravcovi alebo inej tretej osobe poverenej prepravou.

b) Spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. nezodpovedá za omeškanie dodania či plnenia z dôvodov vyššej moci alebo udalosti, ktorá má za následok podstatné sťaženie dodania tovaru neprechodného charakteru alebo jeho úplné znemožnenie – a to najmä prerušenie prevádzky, ťažkosti so zaobstaraním materiálu či energiami, omeškanie prepravy, štrajk, zákonnú výluku, úradné nariadenie, vynechanú dodávku, ktorá nebola dodaná správne alebo v lehote zo strany dodávateľa bez zapríčinenia spoločnosťou DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o., pokiaľ takéto okolnosti podstatne sťažili alebo znemožnili dodanie či plnenie a táto prekážka je prechodného charakteru, je spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. oprávnená termín dodania, príp. predmetné plnenie posunúť o čas prekážky, vrátane primeranej doby na obnovenie prevádzky. Pri prekážkach neprechodného charakteru je spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. oprávnená v dôsledku nesplnenia časti plnenia celkom alebo čiastočne odstúpiť od zmluvy. Ak prekážka trvá dlhšie ako dva mesiace je zákazník oprávnený po poskytnutí primeranej dodatočnej lehoty od zmluvy s ohľadom na ešte nesplnenú časť plnenia odstúpiť.

c) Dodržanie lehôt a termínov dodania spoločnosťou DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. predpokladá včasné, úplné a riadne splnenie povinností zo strany zákazníka, ktorými sú najmä úhrada platieb, resp. pri platbe kreditnou kartou povolenie na úhradu od príslušnej spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala, okrem prípadov že by bola výnimočne dohodnutá úhrada na faktúru.

(3) Spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. nezodpovedá, a to ani pri záväzne dohodnutých termínoch dodania, za omeškanie dodania či plnenia kvôli vyššej moci a udalostiam, ktoré môžu spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. dodanie výrazne sťažiť a znemožniť (neočakávaný štrajk, výluka, úradné nariadenie a iné nepredvídateľné prekážky), ktoré nezávisia od vôle spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. a majú preukázateľne významný vplyv na vyhotovenie a dodanie tovaru, a to aj vtedy, keď sa vyskytnú u dodávateľov či subdodávateľov spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. V takýchto prípadoch je spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. oprávnená termín dodania, príp. predmetné plnenie predĺžiť/posunúť o čas prekážky, vrátane primeranej doby na obnovenie prevádzky, alebo v dôsledku nesplnenia časti plnenia celkom alebo čiastočne odstúpiť od zmluvy. Ak sa v dôsledku vyššie uvedených okolností stane plnenie nemožným, spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. sa zbaví svojej povinnosti plniť. Spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. je povinná zákazníka o týchto prekážkach bezodkladne informovať. V prípade omeškania spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. je zákazník oprávnený za každý ukončený týždeň omeškania požadovať zmluvnú pokutu 0,5%, spolu najviac 5%, z ceny časti plnenia dotknutého omeškaním. Ďalšie nároky z omeškania mu neprináležia.


XIV. Prechod nebezpečenstva

(1) Ak je zákazník podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, nebezpečenstvo náhodného zániku alebo náhodnej skazy tovaru prechádza na zákazníka okamihom jeho odovzdania prepravcovi (pričom smerodajný je začiatok nakladacieho procesu); toto platí nezávisle od toho, kto znáša náklady na zaslanie a tiež aj vtedy, keď sa preprava uskutočňuje prostredníctvom vlastných pracovníkov spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. Ak je tovar pripravený na prepravu a dôjde k omeškaniu prepravy alebo prevzatia tovaru z dôvodov, za ktoré DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. nezodpovedá, v tom prípade prechádza nebezpečenstvo pri právnych úkonoch s podnikateľmi v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov na zákazníka, a to od okamihu doručenia oznámenia, že tovar je pripravený na prepravu.

(2) V prípade, že je zákazník spotrebiteľom v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, prechádza nebezpečenstvo prípadného zániku alebo náhodnej skazy tovaru na zákazníka až okamihom, keď mu je tovar odovzdaný. Rovnocenná s odovzdaním je situácia, keď bude zákazník v omeškaní s prevzatím tovaru a keď bol tovar pri zvolení možnosti „povolenie na uloženie“ uložený na dohodnuté miesto Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru. Za odovzdanie sa považuje aj situácia (fikcia odovzdania), keď sa zákazník dostane do omeškania s prevzatím tovaru, hoci bol o termíne a mieste prevzatia včas oboznámený.

(3) Ak bolo dohodnuté prevzatie tovaru zákazníkom v priestoroch spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o., spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. tovar pripraví na vyzdvihnutie na dohodnutej adrese a oznámi zákazníkovi, že tovar je pripravený na prevzatie. Zákazník je povinný si tovar vyzdvihnúť v lehote jedného týždňa od takéhoto oznámenia. Ak sa zákazník dostane do omeškania s vyzdvihnutím tovaru, je spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. oprávnená stanoviť zákazníkovi primeranú dodatočnú lehotu a po jej uplynutí tovar odoslať zákazníkovi na jeho náklady. Spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. upozorní zákazníka pri stanovení dodatočnej lehoty na právne následky uplynutia lehoty.

(4) Spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. je oprávnená vykonať dodávku v častiach iba vtedy, ak je čiastková dodávka pre zákazníka použiteľná na zmluvný účel použitia, ak je zabezpečené dodanie zostávajúcich objednaných tovarov a zákazníkovi tým nevzniknú žiadne významné dodatočné náklady (ibaže by spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. vyhlásila, že je ochotná takéto dodatočné náklady uhradiť). Ak je zákazník spotrebiteľ, platí predchádzajúca veta s tým, že spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. v plnom rozsahu prevezme dodatočne vzniknuté náklady (napr. náklady na odoslanie).

(5) V prípade, ak si to zákazník želá, môže spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. na jeho náklady zásielku poistiť proti poistiteľným škodám.

(6) Ak sa zásielka vráti späť ako nedoručiteľná, nie je spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. povinná zásielku uschovať, iba že by dôvod jej nedoručenia zákazník nezavinil. Spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. po preskúmaní, či bola zásielka dodaná riadne, po informovaní zákazníka o tejto skutočnosti a po uplynutí primeranej lehoty na prevzatie zásielky, zásielku zničí. Nárok spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. na náhradu takto vzniknutých nákladov ostáva nedotknutý. Dočasné uschovanie je realizované na nebezpečenstvo a náklady zákazníka.

(7) Náklady skladovania po prechode nebezpečenstva znáša zákazník; náklady skladovania pri skladovaní prostredníctvom spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. sú 0,25 % z výšky fakturovanej sumy za skladovanú zásielku za každý začatý týždeň; spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. si vyhradzuje právo na uplatnenie vyšších alebo nižších nákladov na skladovanie za predpokladu, že ich preukáže.

Výhrada vlastníctva

(1) Ak je zákazník spotrebiteľom, spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. ostáva vlastníkom dodaného tovaru až dovtedy, pokiaľ spotrebiteľ nezaplatí celú cenu tovaru v zmysle uzavretej zmluvy.

(2) Ak je zákazník podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. ostáva vlastníkom tovaru, kým nie sú uhradené všetky platby súvisiace s obchodným vzťahom. Zákazník je oprávnený kúpenú vec ďalej riadnym spôsobom a v súlade s právom scudziť; ak je zákazník podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, postupuje touto zmluvou zákazník spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. všetky pohľadávky vo výške fakturovanej sumy (vrátane DPH), ktoré vznikajú voči jeho odberateľom alebo tretím osobám v dôsledku ďalšieho predaja tovaru. Zákazník týmto vyhlasuje súhlas s postúpením pohľadávky. Vymáhaním týchto pohľadávok, aj po ich postúpení, ostáva poverený objednávateľ (zákazník). Aj po postúpení pohľadávok je zákazník naďalej povinný i oprávnený ich vymáhať až do ich úplného zaplatenia. Oprávnenie spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. vymáhať pohľadávky vo vlastnom mene a na vlastný účet však týmto nie je dotknuté. Spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. sa však zaväzuje, že nebude vymáhať pohľadávku, pokiaľ zákazník z prijatých tržieb uhrádza riadne svoje platobné záväzky, nie je v omeškaní s platbou a v súvislosti s jeho majetkom nebol podaný žiadny návrh na vyhlásenie konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania, a nehrozí jeho platobná neschopnosť. V opačnom prípade môže spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. požadovať od zákazníka, aby jej oznámil potrebné informácie o postúpených splatných pohľadávkach a dlžníkoch, poskytol všetky údaje nevyhnutné pre vymáhanie pohľadávok, na vlastné náklady vyhotovil všetky k tomu potrebné dokumenty a dlžníkom (tretím osobám) oznámil postúpenie pohľadávky v prospech spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. Ak sa zákazník ocitne v omeškaní s platbou, je spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. oprávnená odvolať zákazníkovi udelené splnomocnenie na vymáhanie pohľadávky. Spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. sa na základe vlastného uváženia môže zrieknuť, tých zabezpečení, ktorých hodnota presahuje 20 % hodnoty zaistených pohľadávok. Výber zabezpečení, ktorých sa má spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. zrieknuť, prináleží priamo jej. Pri správaní zákazníka, ktoré je v rozpore s touto zmluvou, najmä pokiaľ ide o jeho omeškanie s platbou, má spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. právo požadovať vrátenie predanej veci. Zákazník je v tom prípade povinný, predmetný výrobok po výzve spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. bez zbytočného odkladu vrátiť. Vyžiadanie vrátenia výrobku nepredstavuje odstúpenie od zmluvy, ibaže by spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. túto skutočnosť výslovne vyjadrila.


XVI. Započítanie, zadržanie a postúpenie

(1) Na započítanie, zadržanie a zníženie ceny je zákazník oprávnený, aj v prípade keď bola uplatnená reklamácia alebo protinárok, iba vtedy, keď boli protinároky právoplatne zistené alebo sú nesporné. Na zadržanie je zákazník oprávnený aj bez predpokladov vyplývajúcich z vety 1 tohto článku vtedy, keď sa zádržné právo pre protinároky uplatňuje z rovnakého zmluvného vzťahu.

(2) Zákazník môže postúpiť svoje nároky z tejto zmluvy tretím osobám len s predošlým písomným súhlasom spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o.


XVII. Zodpovednosť za vady a reklamácie

(1) Nároky z vád sú vylúčené, pokiaľ sú vady spôsobené dodaním chybných, neúplných alebo inak nesprávnych údajov pre tlač zo strany zákazníka.

(2) Ak je zákazník spotrebiteľom, platia všeobecné právne predpisy SR o zodpovednosti za vady. Nároky zo zjavných vád sú vylúčené, pokiaľ si ich zákazník v spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. neuplatní v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Pre zachovanie lehoty postačuje včasné a preukázateľné odoslanie oznámenia o vadách písomne prostredníctvom e-mailu, poštou alebo faxom. Povolené odchýlky uvedené v časti B čl. IX týchto VOP ako aj v popisoch produktov nepredstavujú vecné vady.

(3) Reklamácie, ktoré vyplývajú z toho, že zákazník nedodržal pokyny týkajúce sa predpokladov spojených s údajmi pre tlač, sú neprípustné. To platí predovšetkým pre tlač produktov, ktoré sú založené na farbách RGB, pri ktorých možnosť rozlíšenia je veľmi nízka, alebo pri ktorých boli použité vzory, ktoré sa nezobrazili. Za vadu sa nepovažuje zanedbateľné farebné odchýlenie. Platí to rovnako pre farebné odchýlenia pri starších objednávkach realizovaných spoločnosťou DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. Obvyklé nedostatočné alebo nadbytočné dodávky do 5 % objednaného množstva je zákazník povinný prevziať, pokiaľ je to v konkrétnom prípade odchýlka prípustná a nevyhnutná. Fakturuje sa vždy dodané, maximálne ale objednané množstvo.

(4) Ak má dodaný tovar odstrániteľné vady, zákazník má právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu vadnej veci za vec bez vád alebo má právo na primeranú zľavu z ceny výrobku. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má zákazník právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni užívaniu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku. V prípade, že spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. uplynie zákazníkom určená dodatočná lehota bez toho, aby dodala náhradu alebo odstránila vadu alebo sa oprava veci nevydarí, je zákazník oprávnený požadovať primeranú zľavu z ceny výrobku alebo odstúpiť od zmluvy. Spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. zodpovedá za náhradné dodávky a opravy v rovnakom rozsahu ako pri pôvodnom tovare. Vadu výrobku musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu v lehote najneskôr do 6 mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia záručnej doby.

(5) V prípade, že je zákazník podnikateľom, neprináležia mu nároky z vád pri nepodstatných odchýlkach od dohodnutých vlastností tovaru a nepodstatnom obmedzení jeho použiteľnosti. Predovšetkým to platí pri povolených odchýlkach podľa časti B čl. IX týchto VOP.

(6) Zákazník je povinný si tovar bezodkladne po prevzatí skontrolovať a reklamovať na ňom všetky zistené nedostatky. Spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. je v rámci dodatočného plnenia oprávnená podľa svojho uváženia dodať tovar s odstránenými nedostatkami alebo nový tovar.

(7) Pre nároky na náhradu škody platia ustanovenia časti B čl. XVIII týchto VOP.


XVIII. Zodpovednosť za škodu

Spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. zodpovedá len za tie škody, ku ktorým došlo v súvislosti s úmyselným konaním alebo konaním z hrubej nedbanlivosti zo strany spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o.


XIX. Vlastníctvo, archivácia, autorské právo

(1) Materiály s potlačou vyrobené a použité spoločnosťou DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. za účelom výroby výrobkov, ostávajú vo vlastníctve spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. Autorské právo a všetky ostatné práva na potláčaných materiáloch vyrobených a použitých k výrobe tlačovín patria výlučne spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o.

(2) Digitálne údaje, iné predmety a čiastočné či hotové produkty potrebné na opätovné použitie, nie sú po termíne expedovania uchovávané spoločnosťou DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. a nie sú ani zasielané klientovi.

(3) Výrobky spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. sa vyrábajú výlučne na základe pokynov klienta obsiahnutých v poskytnutých údajoch pre tlač. Spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. nezodpovedá za výsledok tlače vyrobenej na základe klientom poskytnutých údajov pre tlač.

(4) Zákazník vyhlasuje, že disponuje všetkými právami k využívaniu, prenechaniu a k zverejneniu poskytnutých údajov, predovšetkým vzhľadom na textový a obrazový materiál. Zákazník sám nesie zodpovednosť za to, ak porušuje zákonom chránené práva tretích osôb alebo ak je obsah jeho tlačovín v rozpore s platným právom Slovenskej republiky. Zákazník vyhlasuje, že spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. nezodpovedá za porušenie práv tretích osôb vrátane autorských práv týchto osôb, ku ktorému došlo v súvislosti s použitím tých údajov pre tlač, ktoré spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. poskytol zákazník. Zákazník nahradí spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. akúkoľvek ujmu, ktorá spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. vznikne z uplatnenia nárokov tretích osôb z dôvodu škodlivého konania, za ktoré zodpovedá zákazník.

Mlčanlivosť

Zmluvné strany sa zaväzujú nesprístupniť tretím osobám tajomstvo obchodnej a výrobnej povahy ako aj iné dôverné informácie vyplývajúce z obchodného vzťahu a z prostredia zmluvného partnera. Toto platí aj po ukončení zmluvného vzťahu.


XXI. Zmluvné pokuty

(1) Zmluvné strany si dohodli zmluvnú pokutu v prospech spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. voči zákazníkovi pre nasledovné prípady porušenia zmluvy:

a) omeškanie zákazníka s úhradou platby aj napriek dodatočne stanovenej lehote;

b) porušenie zmluvy zo strany zákazníka pred dodaním tovaru spôsobom, ktorý spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. oprávňuje na odstúpenie od zmluvy;

c) stornovanie objednávky zákazníkom bez toho, aby mu vzniklo právo na odstúpenie od zmluvy;

d) výpoveď zmluvy spoločnosťou DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. voči zákazníkovi, z dôvodu neposkytnutia potrebnej súčinnosti zo strany zákazníka ani po márnom uplynutí spoločnosťou DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. poskytnutej dodatočnej lehoty, najmä ak zákazník nedodá bezchybné údaje pre tlač.

(2) Zmluvná pokuta spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o.voči zákazníkovi činí 5,00 € pri brutto hodnote objednávky do 25,00 €, 15,00 € pri brutto hodnote objednávky do 500,00 € a 25,00 € pri brutto hodnote objednávky nad 500,01 €. V prípade, že bude objednávka už zadaná do tlače (tzv. Pooling), odvíja sa paušálny nárok od netto hodnoty objednávky (t.j. hodnota objednávky bez DPH), pretože od tohto momentu nie je možné proces automatickej tlače prerušiť.

(3) Ak zákazník tvrdí, že spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. nevznikla žiadna alebo minimálna škoda resp. výdavky, alebo že požadovaná náhrada je neprimerane vysoká, je povinný to preukázať.

(4) Rovnako je spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. povinná preukázať, že jej vznikla vyššia škoda (resp. náklad), alebo že primeraná náhrada je vyššia.


XXII. Splatnosť a úhrada faktúry, započítanie, zádržné právo

(1) Spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. zasiela zákazníkom faktúry výlučne prostredníctvom e-mailu so zaručeným elektronickým podpisom. Tieto faktúry oprávňujú v neobmedzenom rozsahu k odpočtu dane. Odoslaním objednávky vyjadruje zákazník súhlas s touto formou doručovania faktúr. Faktúra nezakladá predpoklad vzniku splatnosti.

(2) Pokiaľ je dohodnutá platba vopred, ako to je vo väčšine prípadov, úhrada musí byť uskutočnená najneskôr 7. deň od doručenia potvrdenia o prijatí objednávky.

(3) Faktúry je potrebné uhradiť v plnej výške hneď po ich vystavení (ak nebola platba uhradená už vopred).

(4) Spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. je oprávnená najskôr započítať úhrady na dlžné sumy staršieho dáta, pričom zákazníka informuje o spôsobe vykonaného zúčtovania. Pokiaľ spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. vznikli výdavky a úroky, je oprávnená zaúčtovať najskôr úhradu týchto výdavkov, následne úrokov a na záver úhradu hlavného plnenia.

(5) Úhrada sa považuje za uskutočnenú, keď spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. môže s finančnými prostriedkami poukázanými zákazníkom disponovať, t.j. pripísaním sumy na účet spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. V prípade šeku sa úhrada považuje za uskutočnenú jeho preplatením.

(6) V prípade, že sa spoločnosť DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o. dozvie o okolnostiach spochybňujúcich platobnú schopnosť zákazníka (napr. zastavenie platieb, vrátenie šeku), je oprávnená celý zostatkový dlh urobiť splatným, a to aj v prípade prijatia šeku. V tomto prípade je predovšetkým oprávnená požadovať zaplatenie zálohy alebo poskytnutie záruky.

(7) Pokiaľ z potvrdenia objednávky nevyplýva nič iné, celková suma je splatná okamžite po uzavretí zmluvy (po doručení potvrdenia o objednávke). Náklady spojené s platobným stykom znáša zákazník. Zákazník je oprávnený uhradiť dohodnutú kúpnu cenu vo forme započítania vzájomnej pohľadávky, pokiaľ je táto nespochybniteľná a v súlade so zákonom.


XXIII. Právo aplikácie, riešenie sporov, čiastočná neplatnosť ustanovení

Na tieto VOP a všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa vzťahuje právo Slovenskej republiky. V prípade vzniku súdneho sporu, bude tento riešený pred miestne a vecne príslušným súdom Slovenskej republiky. Ak sa stane nejaké ustanovenie v týchto VOP alebo v rámci osobitných dojednaní medzi zmluvnými stranami neplatným alebo neúčinným, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť zvyšných ustanovení a dojednaní.


XXIV. Súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o.

Zákazník spolu s objednávkou vyhlasuje, že si tieto VOP prečítal, ich obsahu porozumel a s ich platnosťou bez výhrad súhlasí.

Naposledy zmenené: 01.11.2021

Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy

Ak chcete od zmluvy odstúpiť, prosím, vyplňte tento formulár a odošlite ho naspäť na nasledovnú adresu:

 

DVOŘÁK & PARTNER, s.r.o.
Hviezdoslalvovo námestie 16
811 02 Bratislava

E-mail: info@dtp-media.com

 

- Týmto odstupujem(e) (*) od mnou / nami (*) uzatvorenej zmluvy o kúpe nasledovných tovarov:

 

- Objednané dňa (*)/Doručené dňa (*):

 

- Meno spotrebiteľa (spotrebiteľov):

 

- Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov):

 

- podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (iba pri oznámení v papierovej forme)

 

- Dátum

 

(*) Nehodiace sa prečiarknuť.

Tlačiť

Tlačiť